Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Název spolku je: Česká parazitologická společnost, z.s. (dále jen „spolek“)

Anglický ekvivalent názvu spolku je: Czech Society for Parasitology

Adresa sídla spolku: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2


Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je podpora rozvoje parazitologie, sdružování odborníků v oboru parazitologie včetně zajišťování jejich informovanosti o dění v oboru, zprostředkování výměny zkušeností a zvyšování odborné úrovně členů spolku a zastupování české parazitologie v českých i mezinárodních společnostech obdobného zaměření.


Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován prostřednictvím hlavní činnosti spolku, jejímž předmětem je:

a) sdružování odborných pracovníků a studentů v oboru parazitologie

b) pořádání vědeckých a pracovních konferencí, přednášek, seminářů, diskusí, kurzů atp.

c) rozvoj a koordinace spolupráce členů spolku s odborníky sdruženými v obdobných českých a zahraničních společnostech

d) podpora publikační činnosti, propagace a popularizace oboru směrem k odborné i laické veřejnosti

e) spolupráce s orgány státní správy a jinými odbornými a vědeckými společnostmi při řešení odborných problémů

f) bezplatná poradenská činnost v oboru parazitologie

g) vydávání informačních a odborných tiskovin včetně elektronických médií

h) zprostředkování kontaktů mezi členy spolku a dalšími profesními organizacemi


Čl. IV

Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je vždy individuální, buď řádné anebo čestné.

2. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let. Může jím být odborný, vědecký nebo vědecko-pedagogický pracovník a student doktorského, magisterského nebo bakalářského studia, který v oboru parazitologie aktivně pracuje nebo má o něj hlubší zájem, jestliže se písemně přihlásí za člena a souhlasí se stanovami spolku.

3. Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků na konkrétní kalendářní rok.

4. O přijetí nového člena rozhoduje výbor spolku na základě písemného doporučení dvou stávajících členů spolku.

5. Čestným členem společnosti se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký nebo odborný pracovník působící v oboru parazitologie.

6. Čestné členy volí výbor spolku dvoutřetinovou většinou hlasů na základě písemného návrhu členů spolku. Návrh musí svými podpisy podpořit alespoň pětina členů spolku, počítáno k datu podání návrhu.

7. Členu spolku přísluší právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

b) volit a být volen do orgánů spolku

c) podílet se na praktické činnosti spolku, být členem komisí, pracovních skupin, organizačních výborů, delegací apod. vytvářených spolkem

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku

e) být informován o všech akcích pořádaných spolkem, účastnit se všech akcí pořádaných spolkem a získávat materiály spolkem vydané

f) zasílat výboru materiály vztahující se k oboru parazitologie ke zveřejnění ve věstníku spolku

8. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

c) dbát na dobré jméno spolku

d) řádně a ve stanoveném termínu platit členské příspěvky

e) přispívat k rozvoji a propagaci oboru parazitologie

f) přispívat ke zlepšení práce spolku a jeho orgánů, v rámci možností se účastnit jednání a akcí spolku

g) aktualizovat své kontaktní údaje v databázi členů prostřednictvím vyrozumění výboru spolku o změnách

9. Členství ve spolku zaniká:

a) písemným oznámením člena o vystoupení adresovaném výboru spolku

b) úmrtím člena

c) zánikem spolku

d) ukončením členství z důvodu nezaplacení členských příspěvků na daný rok do 30. června téhož roku; bývalý člen bude o této skutečnosti vyrozuměn písemně nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu

e) vyloučením člena členskou schůzí v případě, že závažným způsobem poruší tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem

10. Při zániku členství bude bývalý člen o této skutečnosti vyrozuměn písemně nebo e-mailem na kontaktní adresu uvedenou členem v databázi členů. Výbor informuje členskou základnu o ukončených členstvích prostřednictvím věstníku spolku.

11. Při zániku členství se členské příspěvky nevracejí.

12. Jmenný seznam členů spolku je veřejný s uvedením pracoviště a roku zaplacení posledních členských příspěvků. Ostatní evidované údaje, tj. detaily adresy, e-mailová adresa, telefonní kontakty, datum narození atd. jsou přístupné pouze pověřeným členům výboru spolku. Na vyžádání mohou být kontaktní údaje poskytnuty členům spolku. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí pověřený člen výboru spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

13. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.


Čl. V

Orgány a organizační struktura spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány

a) členská schůze – nejvyšší orgán

b) výbor spolku – statutární orgán

c) revizní komise – kontrolní orgán

2. Spolek se může členit na sekce nebo odborné skupiny. Tyto nemají charakter pobočného spolku a nemají právní subjektivitu. Sekce jsou zřizovány podle odborného zaměření a specializace členů spolku. Členové sekce volí podle potřeby výbor sekce. Předseda sekce zastupuje sekci ve výboru spolku jako řádný člen výboru. Zřízení sekcí nebo odborných skupin schvaluje členská schůze.


Čl. VI

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov

b) volí členy výboru spolku a odvolává je

c) volí členy revizní komise spolku a odvolává je

d) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

e) určuje a schvaluje hlavní směry činnosti a jeho cíle na příští období

f) schvaluje zprávu o finančním hospodaření spolku za období od schválení poslední zprávy

g) schvaluje zprávu revizní komise za období od schválení poslední zprávy

h) usnáší se na zásadních hospodářských opatřeních spolku

i) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob

j) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích

k) zřizuje sekce a odborné skupiny

l) rozhoduje o zániku spolku a změně jeho právní formy

m) rozhoduje o výši členského příspěvku svým usnesením

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Pozvánku na zasedání schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí pozvánky je návrh programu zasedání.

4. Členské schůzi předsedá a její jednání řídí předseda, popř. jiný člen výboru, který byl předsedou pověřen řízením členské schůze.

5. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit předchozí rozhodnutí výboru.

6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pokud se na členské schůzi nesejde nadpoloviční většina členů, je schůze rozpuštěna. V tom případě výbor spolku rozešle do dvou týdnů agendu určenou k projednání na členské schůzi všem členům k vyjádření, popř. hlasování, per rollam.

7. Usnesením členské schůze je návrh, pro který hlasovala většina přítomných. Při rovnosti hlasů je schválen návrh, pro který hlasoval předseda výboru spolku.

8. Rozhodování nejvyššího orgánu může proběhnout i formou per rollam. Výbor zašle všem členům spolu s nutnými podklady návrh rozhodnutí písemně či elektronickou poštou a určí jim lhůtu k vyjádření. Členové poté mohou schvalovat návrhy a hlasovat o nich písemně nebo elektronickou poštou z e-mailové adresy uvedené členem v databázi členů.Usnesením per rollam rozhodování je návrh, pro který hlasovala většina z došlých hlasů. Při rovnosti hlasů je schválen návrh, pro který hlasoval předseda výboru spolku.

9. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.

10. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání. Při rozhodování per rollam je zpracováním výsledků hlasování výborem pověřen jeden člen výboru a dva skrutátoři z řad členů spolku.Přijaté rozhodnutí je pak všem členům bez zbytečného odkladu, nejdéle však do dvou týdnů od uzavření per rollam jednání, oznámenona internetových stránkách spolku a Facebookové stránce spolku a rovněž pak v nejbližším čísle věstníku spolku.


Čl. VII

Výbor spolku

1. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, schvalovat smlouvy, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.

2. Za výbor může jednat předseda výboru, popř. výborem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku, nebo třetí osoba s pověřením výboru spolku, ve stanoveném rozsahu.

3. Výbor spolku má šest členů a je volen členskou schůzí nebo per rollam členskou základnou na dobu 4 let. Výbor se funkce ujímá dne následujícího po dni volby členskou schůzí nebo dne následujícího po veřejném vyhlášení výsledků volby per rollam (viz Čl. VI odst. 10).

4. Výbor ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, tajemníka a hospodáře.

5. Spolek zastupuje navenek předseda výboru nebo z pověření místopředseda či tajemník výboru, a ve finančních záležitostech rovněž hospodář výboru, přičemž takto jednající osoby se podepisují tak, že k názvu spolku připojí své podpisy s uvedením svých jmen a svých funkcí a doplní je razítkem spolku.

6. Výbor je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze nebo zahajovat a zajistit vyhodnocení jednání per rollam dle čl. VI odst. 3. a 9. těchto stanov

b) vést řádně agendu členské schůze či jednání per rollam a seznam členů spolku

c) archivovat zápisy ze zasedání členské schůze nebo jednání per rollam po dobu nejméně 3 let

d) schvalovat přihlášky nových členů, rozhodovat o čestném členství a o ukončení členství dle čl. IV těchto stanov

e) schvalovat zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za běžný rok

f) zajišťovat podání daňových přiznání

g) zajišťovat běžné činnosti týkající se spolku

h) kooperovat se zahraničními společnostmi, jejichž je spolek kolektivním členem

i) informovat členy spolku o usneseních orgánů spolku a o jiných závažných skutečnostech týkajících se členů a práce spolku prostřednictvím věstníku spolku, popř. v odborném tisku

7. Zasedání výboru svolává předseda, místopředseda nebo tajemník spolku nejméně dvakrát ročně. Jednání výboru může proběhnout i per rollam. Předseda rovněž svolá zasedání výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů výboru.

8. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.

9. Usnesením výboru je návrh, pro který hlasovala většina zúčastěných členů výboru; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.


Čl. VIII

Revizní komise

1. Revizní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí nebo usnesením členů per rollam.

2. Jako kontrolní orgán dohlíží na dodržování stanov, plnění plánu činnosti a kontroluje hospodaření výboru.

3. Předkládá revizní zprávu výboru spolku a členské schůzi spolku (popř. per rollam) jedenkrát ročně.


Čl. IX

Finanční zajištění spolku

1. K finančnímu zajištění spolku slouží:

a) členské příspěvky

b) prostředky získané dotacemi

c) případná vedlejší hospodářská činnost

d) dary a dědictví

e) případný převzatý majetek

2. Při hospodaření s finančními prostředky se spolek řídí platnými předpisy a zákony.


Čl. X

Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

1. Spolek zanikne, usnese-li se na tom členská schůze nejméně dvoutřetinovou většinou všech řádných členů nebo klesne-li počet řádných členů pod 10, popř. z jiných zákonných důvodů.

2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž náplň a cíle jsou blízké cílům spolku.


Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením per rollam členskou základnou České parazitologické společnosti, z.s. ke dni 29. 12. 2016 a nahrazují v plném rozsahu předchozí stanovy.


V Praze dne 29. 12. 2016


Zapsal: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.

Ověřili: Mgr. Hana Dvořáková, Mgr. Roman Leontovyč